BANKOVÉ SPOJENIE

Všeobecná úverová banka:
IBAN: SK89 0200 0000 0036 9306 6056
SWIFT: SUBASKBX

Československá obchodná banka:
IBAN: SK42 7500 0000 0040 2593 6081
SWIFT: CEKOSKBX